Stemo är ISO-certifierade

ISO-certifering utfärdas av ett certifieringsorgan, sbcert i Stemos fall, som reviderar företag mot aktuella standarder, en så kallad tredjeparts certifiering. Certiferingen genom en oberoende part säkerställer en objektiv bedömning av företagets möjligheter att leva upp till standardernas krav.

ISO-9001

ISO-9001 består av sju principer och det är kundfokus, ledarskap, medarbetarnas engagemang, processinriktning, förbättring, faktabaserade beslut, relationshantering. Syftet med certiferingen är att företag ska utgå från kundernas behov och se över de interna arbetssätten för att minska kostnader. Uppfyller organisationen alla krav kan den bli certifierad, precis som Stemo blivit.

ISO-14001

ISO-14001 är den mest erkända internationella standarden för miljöledningsystem. Syftet med ISO 14001 är att hjälpa företag att minimera hur dess arbetsprocesser påverkar miljön negativt (påverkan på luft, vatten och landet). I sambandet med certifieringen får även företag vägledning i säkerställningen av att de följer lagar samt regleringar kring de krav som finns på verksamheten utifrån ett miljöperspektiv. Vid revideringen av företag är det 55 krav som behövs uppfyllas i miljöledningsarbetet. Ett utav kraven är att företag ska använda bästa möjliga teknik där det är ekonomiskt möjligt och lämpligt. Vi på Stemo är stolta över att uppfylla dessa högt ställda krav för att tilldelas certifieringen.